REGULAMIN

Regulamin akcji „WKRĘCENI w POMAGANIE” [„Regulamin”]

 

1. Postanowienia OgólneOrganizatorem akcji “WKRĘCENI w POMAGANIE”, zwanej dalej „Akcją”, jest firma TRIGAR Sp. z o.o., ul. Wierzbięcice 17, 61-561 Poznań, NIP: 7831744184, REGON: 364881760, zwana dalej „Organizatorem”.

 1. Akcja przeprowadzona jest na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej  „Regulamin”),  który  wchodzi  w  życie  z  dniem rozpoczęcia  Akcji i  obowiązuje  do  czasu  jej  zakończenia.
 2. Beneficjentem Akcji jest: Zuzanna Sulecka – podopieczna Fundacji Siepomaga (https://www.siepomaga.pl/zuzia).
 3. Celem Akcji jest pomoc materialna podopiecznej Beneficjenta.
 4. Akcja prowadzona jest w dniach od 6.12.2021 r. od godziny 17.00 do 20.12.2021 r do godziny 23.59 lub do wyczerpania limitu Uczestników.
 5. Uczestnikiem Akcji zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być pełnoletnia osoba fizyczna, która w czasie trwania Akcji spełni jej założenia, co wiąże się z koniecznością  posiadania swojego aktywnego profilu w serwisie Facebook.com.
 6. Uczestnik publikuje zdjęcie na profilu https://www.facebook.com/TrigarPolska/ na własne ryzyko i we własnym imieniu oraz ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich.
 7. Uczestnik może posługiwać się w Akcji tylko jednym profilem w serwisie Facebook.com.
 8. Organizator oświadcza, że Akcja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., , poz. 612, z późn. zm.).

2. Przebieg Akcji

 1. W trakcie trwania Akcji Uczestnik zobowiązany jest do przejechania na rowerze bądź trenażerze dystansu minimum 10 km i udokumentowania tego zdjęciem lub zrzutem ekranowym z aplikacji przedstawiającym przejechany dystans.
 2. Uczestnik musi udostępnić zdjęcie lub zrzut ekranowy w komentarzu do posta https://www.facebook.com/trigar24/photos/a.284979051525362/4737702276252995/
 3. Data i godzina nadesłania Zgłoszenia udziału w Akcji jest rejestrowana przez serwis Facebook.com.
 4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Akcji tylko raz.
 5. Za każde Zgłoszenie spełniające wytyczne Regulaminu Organizator zadeklarował  przekazać na konto Beneficjenta 10 zł, co zostanie udokumentowane osobną publikacją na Fanpage TRIGAR podsumowującą Akcję, zawierającą potwierdzenie przelewu na rzecz Beneficjenta. Przelew zbiorczy zostanie wykonany najpóźniej 22.12.2021 r.
 6. Organizator przewidział limit Uczestników Akcji na 1000 osób.
 7. Publikowane przez Użytkownika treści  nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw własności przemysłowej, praw do wizerunku lub dóbr osobistych innych osób.
 8. Publikując zdjęcie Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo, niewyłącznej licencji na korzystanie przez Organizatora ze zgłoszenia udziału w Akcji  w celach związanych z przebiegiem Akcji. Licencja obejmuje prawo do udzielania dalszych licencji (sublicencji).
 9. W przypadku, kiedy publikowane zdjęcie zawiera wizerunek osób trzecich Uczestnik oświadcza, że posiada zgodę na publikację ich wizerunku w związku z niniejszą Akcją, a także zapewnienie tych osób, że zapoznały się z zasadami Regulaminu oraz że je akceptują.
 10. Publikowane zdjęcia zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych lub naruszające czyjeś prawa autorskie zostaną usunięte przez moderatorów profilu https://www.facebook.com/TrigarPolska/.
 11. Uczestnik konkursu jest świadomy swojego stanu zdrowia i wykonuje zadanie konkursowe na własne ryzyko.

3. Zakończenie Akcji i przekazanie środków Beneficjentowi

 1. Akcja zakończy się z dniem 20 grudnia 2021 r. o godzinie 23:59 lub po wyczerpaniu limitu zgłoszeń spełniających wytyczne Regulaminu.
 2. Organizator zobowiązuje się do podsumowania Akcji najpóźniej do 22 grudnia 2021 r.
 3. Organizator zobowiązuje się najpóźniej do 22 grudnia 2021 r. zlecić przelew na rzecz Beneficjenta  wynoszący iloczyn liczby poprawnych zgłoszeń Uczestników pomnożonych przez 10 zł, z uwzględnieniem limitu Uczestników. Maksymalna kwota jaką Organizator wpłaci to 10.000,00 zł

4. Procedura reklamacyjna

 1. Wszelkie reklamacje w związku z przeprowadzeniem Akcji powinny być przesłane listem poleconym na adres TRIGAR SP z o.o., ul. Wierzbięcice 17, 61-561 Poznań lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: marketing@trigar.pl w trakcie trwania Akcji lub po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zakończenia
 2. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji w formie listu poleconego obowiązująca jest data stempla pocztowego.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania.

5. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest firma TRIGAR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, adres: 61-561 Poznań, ul. Wierzbięcice 17, o numerze NIP: 7831744184. Inspektor Ochrony Danych dostępny jest pod tym samym adresem, kontakt iod@trigar.pl.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO), a także z ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm)
 3. Na potrzeby Akcji możemy gromadzić dane osobowych Uczestników w postaci imienia, nazwiska i wizerunku.

a) Zebrane w ten sposób dane będą przetwarzane jedynie do celów czuwania nad poprawnością przeprowadzonej Akcji.

b) Dane osobowe nie będą przetwarzane do innych celów, a ich usunięcie uzależnione jest od woli uczestników. Dane można usunąć poprzez usunięcie publikacji na portalu Facebook.com 

4.  Na potrzeby procesu reklamacji możemy potrzebować  dane zwykłe w postaci: imienia, nazwiska, adresu i telefonu kontaktowego, adresu e-mail, oraz adresu do korespondencji.

a) Zebrane w ten sposób dane będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia reklamacji.

b) Dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu procesu reklamacji i nie są wykorzystywane przez nikogo poza Administratorem i osoby przez niego wyznaczone.

5.  Uczestnikowi przysługuje  prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich usunięcia lub sprostowania, przenoszenia danych, ograniczania przetwarzania, nie wyrażenia zgody na ich przetwarzanie oraz do wniesienia skargi do organów nadzorczych jakim jest PUODO. 

6. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie dodatkowe informacje o Akcji związane z jej funkcjonowaniem Uczestnik może uzyskać na stronie www.wkreceniwpomaganie.pl lub wysyłając e-mail na adres: marketing@trigar.pl
 2. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Akcji w przypadku naruszenia przez Uczestnika zasad określonych Regulaminem.
 3. Akcja nie jest sponsorowana, administrowana ani zorganizowana przez serwis Facebook.
 4. Dołączając do Akcji Uczestnik przekazuje dane osobowe Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook.
 5. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Uczestników Akcji. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Akcją powinny być kierowane do Organizatora.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 7. Niniejszy Regulamin dostępny jest na www.wkreceniwpomaganie.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Organizatora.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu  Akcji z zastrzeżeniem, że w każdej  sytuacji zebrany sprzęt wykorzystany zostanie na cele społeczne.